پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان برگزار شد.
پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان
مجمع استانی بسیج مهندسین خوزستان با حضور سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان و جمعی از مهندسین بسیجی استان در سالن جلسات مجتمع فجر برگزار شد
”‌مَّن ذَا الَّذِی یقْرِض‌ُ اللَّه‌َ قَرْضًا حَسَنًا فَیضَـَاعِفَه‌ُ لَه‌ُ أَضْعَافًا کَثِیرَة‌ً وَاللَّه‌ُ یقْبِض‌ُ وَیبْصُـطُ وَ إِلَیه‌ِ تُرْجَعُون‌َ”‌‌؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خداست که تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او باز گردانده می‌شوید.
برگزاری پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان: باید زمینه پرورش مدیران توانمند با تفکر بسیجی فراهم شود
فراخوان عضویت در دومین صندوق قرض‌الحسنه بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خوزستان

tax

پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان برگزار شد.
پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان
مجمع استانی بسیج مهندسین خوزستان با حضور سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان و جمعی از مهندسین بسیجی استان در سالن جلسات مجتمع فجر برگزار شد
”‌مَّن ذَا الَّذِی یقْرِض‌ُ اللَّه‌َ قَرْضًا حَسَنًا فَیضَـَاعِفَه‌ُ لَه‌ُ أَضْعَافًا کَثِیرَة‌ً وَاللَّه‌ُ یقْبِض‌ُ وَیبْصُـطُ وَ إِلَیه‌ِ تُرْجَعُون‌َ”‌‌؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خداست که تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او باز گردانده می‌شوید.
پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان برگزار شد.
پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان
مجمع استانی بسیج مهندسین خوزستان با حضور سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان و جمعی از مهندسین بسیجی استان در سالن جلسات مجتمع فجر برگزار شد
”‌مَّن ذَا الَّذِی یقْرِض‌ُ اللَّه‌َ قَرْضًا حَسَنًا فَیضَـَاعِفَه‌ُ لَه‌ُ أَضْعَافًا کَثِیرَة‌ً وَاللَّه‌ُ یقْبِض‌ُ وَیبْصُـطُ وَ إِلَیه‌ِ تُرْجَعُون‌َ”‌‌؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خداست که تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او باز گردانده می‌شوید.
پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان برگزار شد.
پنجمین مجمع استانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خوزستان
مجمع استانی بسیج مهندسین خوزستان با حضور سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان و جمعی از مهندسین بسیجی استان در سالن جلسات مجتمع فجر برگزار شد
”‌مَّن ذَا الَّذِی یقْرِض‌ُ اللَّه‌َ قَرْضًا حَسَنًا فَیضَـَاعِفَه‌ُ لَه‌ُ أَضْعَافًا کَثِیرَة‌ً وَاللَّه‌ُ یقْبِض‌ُ وَیبْصُـطُ وَ إِلَیه‌ِ تُرْجَعُون‌َ”‌‌؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خداست که تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او باز گردانده می‌شوید.

شعار سال

تبلیغات

انتشارات